Gebruiksvoorwaarden

Op het gebruik van deze website (www.bouwvia.be) zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en privacyerklaring en deze te hebben aanvaard.

Gebruik van informatie

Element42 streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat Element42 niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie.

Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Element42 aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website.

Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen Element42 en de gebruiker van de website ontstaan.

E-mail

Element42 garandeert niet dat aan haar verzonden e-mails (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico's. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met Element42 te corresponderen, accepteert u dit risico.

Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. Element42 heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. Element42 aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle publicaties en uitingen van Element42 zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat Element42 daar vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.

Aansprakelijkheid

Element42 en zijn informatieleveranciers kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele storingen, onderbrekingen, verlies van data of fouten in de elektronische publicatie op de websites en verwante informatiediensten.

Element42 is niet aansprakelijk voor de plaatsing van beoordelingen en of foto's, noch voor geplaatste inhoud van derden op de website. Tevens is Element42 niet verantwoordelijk voor de gevolgen van het lezen, het plaatsen van of reageren op berichten en activiteiten die hieruit voortvloeien tussen bezoekers of leden van de website.

Element42 aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid, volledigheid of geschiktheid van de verstrekte informatie voor welk gebruik dan ook. Element42 is niet aansprakelijk voor technische of redactionele fouten die in deze website voorkomen, noch voor eventuele gevolgschade die het resultaat is van het gebruik, de presentatie, het ter beschikking stellen of het tijdelijk niet beschikbaar zijn van deze website.

Element42 is niet verantwoordelijk voor welke beslissing of handeling dan ook die door de gebruiker zou genomen zijn op basis van de verstrekte informatie of gegevens; noch is Element42 verantwoordelijk voor fouten of vergissingen.

Element42 is evenmin verantwoordelijk ten aanzien van gebruiker of derden voor mogelijk geleden schade veroorzaakt door haar nalatigheid of vergetelheid in het verschaffen, compileren, monteren, schrijven, interpreteren, melden en verspreiden van info of data door middel van deze dienst, en dit zelfs indien Element42 gewaarschuwd werd voor zulke schade.

Het is de verantwoordelijkheid van de individuele gebruiker of derde om de juistheid van de gegevens te verifiëren bij de betreffende instelling(en) alvorens een beslissing te nemen.

Beoordelingen

Het plaatsen van een beoordeling of het geven van sterren (waardering) is vrijwillig. Alle beoordelingen zijn openbaar en zijn voor iedereen zichtbaar. Het toevoegen van anonieme beoordelingen is niet mogelijk. Het verwijderen van eigen geplaatste user generated content is wel mogelijk.

Door het plaatsen van een beoordeling, waardering of wederwoord, gaat de plaatser ermee akkoord deze functie enkel te gebruiken waarvoor deze functie bedoeld werd. Iedere publicatie van bericht zal correct, niet in strijd met goede zeden en in overeenstemming met de werkelijkheid gebeuren. In het bijzonder, maar zonder beperkingen, gaat u ermee akkoord dat u bij het gebruik van de beoordelingsfunctionaliteiten:

  • Geen onethisch gedrag, questionnaires, wedstrijden, piramidespellen, kettingbrieven, junk e-mail, spam of andere dubbele of ongevraagde berichten (commercieel of anders) plaatst;
  • Niet de rechten van anderen (zoals recht op privacy en portretrecht) misbruikt, waaronder activiteiten als dreigen, stalken, misbruiken, lastigvallen;
  • Geen aanstootgevende, in strijd met de wet zijnde, racistische, pornografische of andere ethisch onverantwoorde naam, onderwerp, materiaal en informatie publiceert, plaatst, upload en/of verspreid;
  • Geen bestanden upload, of ander wettelijk beschermd materiaal, tenzij u de eigenaar bent van betreffende rechten, of de toestemming hebt gekregen van de eigenaar van de betreffende rechten;
  • Geen bestanden upload die virussen, Trojan horses, worms, tijdbommen, cancelbots, corrupte bestanden bevatten of andere software of programma's die schade kunnen aanbrengen aan de computer of de eigendommen van een ander;
  • Geen handelingen uitvoert die in tegenspraak zijn met de algemene voorwaarden

U vrijwaart Element42 van alle verlies, aansprakelijkheid, schade en kosten die mogelijk door het gebruik van de Website of een bezoek aan de Website(s) zijn ontstaan, ongeacht uitspraken van Rechtbanken of overige competente rechtspraak, inclusief:

  • Aanspraken door derde partijen met betrekking tot uw misbruik van de Website, zij het aanstootgevend, pornografisch, racistisch, koersmanipulatie of anderzijds onwetmatig gebruik van de Website en:
  • Claims van een derde partij met betrekking tot het het in conflict zijn van uw gebruik van de Website met een copyright of ander intellectueel eigendomsrecht van willekeurig welke natuur en:
  • Boetes en straffen die worden opgelegd door regulerende en adviserende instanties en autoriteiten, alsmede handelsorganisaties, met betrekking tot het gebruik van de Website door u. Element42 heeft niet de verantwoordelijkheid de Website te monitoren. Echter, we reserveren het recht om, door Gebruikers (user generated content) gepubliceerd materiaal, te controleren en het naar eigen inzicht en discretie te verwijderen.

Element42 behoudt het recht om uw toegang tot het gehele platform of gedeeltes hiervan te blokkeren, zonder notificatie vooraf, of opgave van reden. Onze Moderators zullen alle Gebruikers gelijk en rechtvaardig behandelen, onafhankelijk van geslacht, leeftijd, burgerlijke staat, ras, etnische of nationale afkomst.

Element42 controleert de content, berichten en informatie op de Website niet op juistheid en kan om die reden niet aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud.

Indien enige bepaling van deze (inteken)voorwaarden onafdwingbaar zou zijn, of strijdig met een bepaling van dwingend recht, zal deze onafdwingbaarheid of ongeldigheid de geldigheid en afdwingbaarheid van andere bepalingen niet beïnvloeden.